top of page
PRIVACY

Privacyverklaring

Hoe ga ik met jou persoonlijke gegevens om?

Het spreekt voor zich dat jouw privacy belangrijk is voor mij en dat ik de nodige maatregelen neem om ze te beschermen. Zowel mijn beroepsgeheim, als de GDPR-wetgeving vormen hiervoor een wettelijke basis.

Als psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim, tijdens en ook na het beëindigen van de begeleiding. Dat betekent dat wat je met mij bespreekt, tussen ons blijft. Ik mag aan derden die mij contacteren (partners, ouders, andere hulpverleners,…) geen informatie doorgeven tenzij jij expliciet je toestemming geeft. Mocht je zelf wensen dat ik overleg met de huisdokter, psychiater of andere hulpverleners, dan doe ik dit steeds in overleg met jou. In het belang van jouw begeleiding kan geanonimiseerde informatie uitgewisseld worden tijdens supervisie en intervisie met collega’s die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. In hoogst uitzonderlijke situaties  (bv een gerechterlijk onderzoek) kan het zijn dat ik gegevens moet delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ik houd van elke cliënt een dossier bij om een goede inhoudelijke en kwalitatieve opvolging van de begeleiding te kunnen verzekeren. Papieren dossiers bewaar ik op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden opgeslagen op een harde schijf of cloud-omgeving. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak tref ik de nodige maatregelen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Ik vraag steeds een aantal persoonsgegevens op  zoals naam, voornaam, email-adres, telefoonnummer, adres en geboortedatum om verschillende redenen:

  • om op een vlotte manier afspraken te kunnen regelen en je zo nodig te kunnen bereiken als er iets gewijzigd moet worden

  • om je informatie of materiaal te kunnen bezorgen in het kader van je begeleiding

  • om in eventuele verslagen naar andere hulpverleners de juiste persoon te kunnen vernoemen

  • om betalingen te kunnen opvolgen en facturen te kunnen maken

  • om je op de hoogte te kunnen houden

Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot je dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP adres van de computer van de bezoeker, het tijdstip van opvraging en browsergegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Je hebt als cliënt het recht om je dossier (onder voorwaarden) in te kijken, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) te verbeteren of documenten toe te voegen.

Met bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens kan je uiteraard bij mij terecht. Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop ik met je gegevens omga, kan je met een klacht terecht bij:

De Psychologencommissie: https://www.compsy.be/nl/klacht

De Gegevensberschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Datum laatste aanpassing: 28/6/2021

bottom of page